Gozdarstvo

Gozdarstvo

Pridobitna dejavnost in gospodarska panoga – gozdarstvo, je pomembna veda. Bistvo panoge je trajno vzdrževanje gozdov.

Poleg pridobivanja, je pomembno tudi gozdarsko načrtovanje, njihovo gojenje in spreminjanje njihove dejavnosti. Gozdarsko dejavnost pa dopolnjujeta še dve dejavnosti in sicer raziskovalna in pa pedagoška.

Gozdovi so pomembni, saj nam rastline v njem zagotavljajo kisik, ki ga dihamo in je pomemben za naš obstoj. Najpomembnejša naloga gozdarstva je ohranjanje gozda v čimbolj optimalnem stanju kot je možno. Zavedati se moramo, da z umetnimi učinki tega ni mogoče doseči. Ko govorimo o gojenju gozda je glavna misel ohranjanje naravnega gozda. Samo naravni gozd nam lahko zagotavlja trajnost, obstojnost in naravno delovanje.

Naravni gozd

Ključna dejavnost, ki se odvija v gozdu je fotosinteza – proces, kjer spajamo organske snovi v biomaso. Proces je ključen za obstoj in delovanje ekosistema.

Rast gozdov je možno pospešiti le na en način in sicer z dodajanjem okoljskih dejavnosti, ki so v gozdu najbolj omejeni.

Med gojitvene ukrepe štejemo umetno obnova goza, ki vključuje pripravo tal in pogozdovanje. Nega naših gozdov temelji na čiščenju grmovja in predrastkov ter redčenje, kjer se povečuje prostor za ostale rastline.